حوزه دانشی علوم مهندسی و معماری


لوگوی هدر صفحه

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست همواره به دنبال اجرای برنامه ها و اهداف خود به نحوی مطلوب از قبیل: ارائه دوره های بلند مدت کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، ارائه دوره های تخصصی مورد نیاز صنایع، مشاوره صنعتی، فعالیتهای پژوهشی، ارائه فعالیتهای تخصصی با مشارکت موسسات دیگر و مشاوره در امور تصمیمی سازی صنعتی و مدیریتی بوده است.

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

دانشکده مهندسی هسته ای

اين دانشکده در سه گرايش زير فعاليت رسمي خود را از سال 1385 آغاز کرده است

  • پرتوپزشکي
  •  کاربرد پرتوها
  • چرخه سوخت

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام