حوزه دانشی علوم انسانی


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

دانشکده الهیات و ادیان

با توجهبه جامعيت دانشگاه شهيد بهشتي و احساس خلأ نسبت به عدم وجود دانشكده الهيات و ادياندر ميان مجموعه دانشكده ها و با توجه به استعداد لازم براي تاسيس اين دانشكده، پساز بررسي­ها و برگزاري نشست­هاي تخصصي توسط اعضاي هيأت علمي سرانجام با موافقتشوراي دانشگاه و هيأت امناء و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مجوز تأسيس دانشكدهالهيات و اديان در سال 1386 صادر گرديد.
هم اکنون اين دانشکده با در اختيار داشتن 25 عضو هيات علمی به امر آموزش دینی و معنوی دانشجویان درمقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد با 5گروه معارف اسلامي، فلسفه و كلام،تاریخ و تمدن، مدرسي معارف اسلامي و ادیان و عرفان می پردازد که ترکیب اعضای هیات علمی آن به شرح ذیل میباشد. استادیار 22 نفر - دانشیار 3 نفر و مربی 1 نفر

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

پژوهشکده خانواده

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام