حوزه دانشی علوم اجتماعی و حقوق


لوگوی هدر صفحه

دانشکده حقوق

در سال 1345 دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) به منظور توسعه در رشته هاي مختلف علوم و بسط دانش با تاسيس دو رشته فوق ليسانس حقوق جزا و مشاوران اداري گام موثر ديگري در جهت گسترش و تعميم فعاليت هاي آموزشي کشور برداشت . تعداد پذيرفته شد گان رشته هاي مذکور در اولين سال تاسيس 174 نفر بود.
در اولين سال 47-1346 شوراي مرکزي دانشگاه ها با تاسيس دوره کارشناسي حقوق موافقت نمود و متعاقب آن 123 دانشجو از بين کليه داوطلبان براي سال اول پذيرفته شدند و در همان سال وزارت علوم و آموزش عالي وقت موافقت نمود دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبديل شود . لذا تاريخ تاسيس رسمي دانشکده حقوق به سال تحصيلي 47-46 باز مي گردد. در سال تحصيلي 51- 1350 دوره شبانه ليسانس حقوق وبه دنبال آن در سال 53-1352 دوره فوق ليسانس حقوق خصوصي داير شد . در همان سال (مهر ماه 1352) موسسه عالي ثبت که مي بايست زير نظر دانشکده حقوق فعاليت نمايد تشکيل گردد و هر سال 50 دانشجو از ميان کارمندان سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با قبولي در آزمون ورودي مي توانستند ادامه تحصيل دهند و با گذراندن 72 واحد درسي مدرک کارداني رشته مذکور را دريافت دارند .
به دنبال نياز کشور به متخصصين ثبت در سال تحصيلي 55-1354 با تجديد نظر کلي در برنامه هاي درسي موسسه عالي ثبت و تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت دوره مزبور به کارشناسي تبديل گرديد بدين نحو که دانشجويان دوره کارداني مي توانستند پس از موفقيت در امتحانات ورودي دوره کارشناسي و طي سه سال تحصيلات خود را در رشته مذکور با درجه کارشناسي ثبت به اتمام برسانند .
از سال تحصيلي 1362 دوره فوق ليسانس حقوق جزا به دانشگاه تهران منتقل شده است و هم اکنون دوره کارشناسي حقوق قضايي به دوره هاي شبانه و روزانه و کارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشکده موجود است .
از زمان تاسيس تاکنون 7 تن از اساتيد مديريت دانشکده را بر عهده داشته اند :
آقايان: دکتر محمد علي معتمد، دکتر پرويز صانعي ، دکتر علي حسين مصلحي عراقي ، دکتر گودرز افتخار جهرمی،دکتر  باقر شاملو، دکتر حسین مهرپور محمدآبادی  و در حال حاضر دکتر عباس قاسمی حامد روساي دانشکده عهده دار رياست دانشکده مي باشند .

مشاهده دانشکده/پژوهشکده ها | ترم تحصیلی جاری | ثبت نام