اطلاعات برای داوران

به مراکز پژوهشی توصیه میشود که این سامانه دانشکده را در لیست اقلام خود قرار دهند. همچنین می توانید به افرادی که در موسسه شما درگیر کار انتشار مرتبط با این دانشکده هستند توصیه کنید که از این سیستم پیشنهاده آزاد برای مراکز خود استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر به سیستم پیشنهاده آزاد مراجعه کنید.

php shell download hacklink